Algemene Voorwaarden


TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Met Jan als opdrachtnemer optreedt. In deze voorwaarden wordt onder ‘Met Jan’ verstaan: Met Jan Yoga & Mindfulness, Kwartellaan 16, 2566 DW Den Haag, KvK-nummer: 70011214. De deelnemer/ opdrachtgever is de wederpartij van Met Jan die een product of dienst afneemt.


INSCHRIJVING
Na inschrijving voor een workshop of training ontvangt de deelnemer binnen 48 uur een bevestiging per e-mail. Hierna kan 14 dagen kostenloos geannuleerd worden.


BETALING
1. De deelnemer van een ontvangt een digitale factuur, tenzij de factuur door derden, of anders overeengekomen, wordt voldaan. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.


ANNULERING
1. De deelnemer heeft na acceptatie van de algemene voorwaarden 3 dagen bedenktijd. Binnen deze 3 dagen kan de training of activiteit kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. De bedenktijd van 3 dagen vervalt als de startdatum van de activiteit binnen deze termijn plaatsvindt.
2. Bij annulering door de deelnemer aan een training of activiteit na deze bedenkperiode van 3 dagen en tot 2 weken voor de geplande aanvang, berekent Met Jan € 75 administratiekosten.
3. Bij annulering tot 1 week voor aanvang, brengt Met Jan de helft van het cursusgeld in rekening.
4. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang of gedurende de activiteit, wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht.


AFGELASTEN VAN EEN TRAINING, ACTIVITEIT OF BIJEENKOMST
Met Jan behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen of bijeenkomsten te annuleren of data te wijzigen. Met Jan streeft ernaar de deelnemer(s) hierover 72 uur voor aanvang te informeren. In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde cursusgeld plaats, tenzij de deelnemer besluit deel te nemen aan een andere training.

 
AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan de trainingen en activiteiten van Met Jan is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.
2. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

Met Jan verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Met Jan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Met Jan.


COPYRIGHT EN RECHTEN Alle materialen, teksten, audio-instructies, downloads etc. die in het kader van een training of activiteit van Met Jan worden verstrekt zijn (tenzij expliciet anders vermeld op deze materialen) het exclusieve eigendom van Met Jan. Gebruik door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Met Jan niet toegestaan.